جدول مسابقات زیرگروه (هفته دوم)

                                      مرحله دوم (دور رفت) مسابقات زیرگروه

هیئت فوتبال منطقه 2 

استان مازندران« جدول مسابقات گروه A  »

هفته دوم

تاریخنام تیم هامکانساعت
94/2/18کشاورز سرخرودهدف بندپی غربیسرخرود16
94/2/18کته پشت آملاستقلال متوریج محمودآبادآمل16
94/2/18کاسپین بابلکاشی سرامیک گتاببابل16« جدول مسابقات گروه B »

هفته دوم

تاریخنام تیم هامکانساعت
94/2/17ستاره سرخ آهنگرکلا
تیم چمستان

16
94/2/17شهدای گنج افروزدونه سر بابل
16
94/2/17شهدای علمدار بابل
کتی غربی

16