جدول مسابقات زیرگروه (هفته اول)

                                      مرحله دوم (دور رفت) مسابقات زیرگروه

هیئت فوتبال منطقه 2 

استان مازندران


گروه A :                                                                          گروه B :

1. هدف بندپی غربی                                                     1.شهدای کتی بابل

2.کاشی سرامیک گتاب بابل                                            2.ستاره سرخ اهنگرکلا 

3.کته پشت آمل                                                            3.علمدار بابل                               

4.کاسپین بابل                                                              4.دونه سر بابل

5.استقلال متوریج محمودآباد                                            5.چمستان

6.کشاورز سرخرود                                                         6.شهدای گنج افروز


« جدول مسابقات گروه A  »

هفته اول

تاریخنام تیم ها                مکانساعت
94/2/10هدف بندپی غربی
کته پشت آمل
بندپی غربی16
94/2/10کاشی سرامیک گتاب
کشاورز سرخرود
گتاب16
94/2/10استقلال محمودآباد
کاسپین بابل
محمودآباد16


« جدول مسابقات گروه B »

هفته اول

تاریخنام تیم هامکانساعت
94/2/11ستاره سرخ آهنگرکلا
شهدای گنج افروز
آهنگرکلا16
94/2/11شهدای کتی غربی
چمستان
کتی غربی16
94/2/11دونه سر بابل
 شهدای علمدار بابل
دونه سر16