جدول مسابقات


مسابقات زیرگروه هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران


گروه اول:

                  تیم شهدای گنج افروز 

                  تیم کاسپین

                  تیم درخشان آهنگرکلا

                  تیم کاشی سرامیک گتاب

                  تیم بندپی شرقی


گروه دوم:

                  تیم کشاورز بندپی غربی

                  تیم بابلرود

                  تیم شهدای کتی

                  تیم ستاره سرخ

                  تیم کته پشت آمل


گروه سوم:

                  تیم استقلال محموداباد

                  تیم دهیاری رفیع آباد آمل

                  تیم شهدای خردمرد بابلسر

                  تیم چمستان


جدول کامل مسابقات شامل رمان، مکان و ساعت برگزاری بازی ها در اختیار

 باشگاه های مربوطه قرار گرفته است.