بازرسی از هیئت فوتبال بابلسر

بازرسی از هیئت فوتبال بابلسر

در ادامه بازرسی از هیئت های فوتبال این منطقه، در تاریخ 93/12/16 عملکرد 

هیئت فوتبال بابلسر مورد بازرسی قرار گرفت.

در این بازرسیبه دلیل عدم حضور رئیس هیئت فوتبال بابلسر، متأسفانه عملکرد

 مطلوبی از هیئت شهرستان ارائه نگردید و در مجموع نیز اکثر آیتم های مورد 

موظفی هیئت فوتبال بابلسر در شهرستان انجام نگردید .