تست انتخابی


 برگزاری تست انتخابی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان

 جهت راهیابی منتخبین به تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 در هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران


انتخاب شدگان نهایی رده های سنی فوق به هیئت محترم فوتبال مازندران 

معرفی گردیدند.