کلاس مربیگری C کنفدراسیون فوتبال آسیا


مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال منطقه2 مازندران اعلام داشت:


بعد از برگزاری کلاس مربیگری D آسیا در ماه گذشته، کلاس مربیگری فوتبال در رده C آسیا

 به زودی در منطقه برگزار می گردد. لذا علاقمندان به فراگیری مسائل آموزشی مربیگری 

می توانند جهت شرکت در این کلاس، معرفی نامه ای از واحد آموزش هیئت فوتبال شهر

 خود دریافت و آن را به منطقه 2 ارائه نمایند.