کلاس داوری

اکبر حبیبی رئیس کمیته داوران منطقه 2 مازندران در مصاحبه ای اعلام کرد:

برابر هماهنگی های قبلی با کمیته داوران هیئت محترم فوتبال مازندران، قرار است کلاس

ارتقاء داوری درجه 3 به 2 در ماه جاری در منطقه 2 برگزار گردد. به همین جهت داوران

فوتبال هیئت های تابعه این منطقه می توانند با مراجعه به هیئت شهرستان و دریافت

 معرفی نامه جهت ثبت نام در این کلاس به منطقه مراجعه نمایند.

زمان برگزاری این کلاس در نیمه دوم ماه جاری خواهد بود.