جلسه هیئت رئیسه


جلسه هیئت رئیسه منطقه 2 مازندران با حضور اعضا در تاریخ 93/6/24 برگزار گردید و بر

اساس  دستور جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. بازنگری در شیوه بازرسی در سال جاری با آیتم های تدوین شده

2. تهیه طرح جامع در جهت ساماندهی آمار و اطلاعات از کلیه هیئت های فوتبال تابعه

3.توجه بیشتر به امر آموزش با تشکیل کلاس های مربیگری و داوری و استفاده از مدرسان

 برجسته در کلاس های توجیهی