کلاس مربیگری


هادی آملی مسئول کمیته آموزش منطقه 2 :


برابر هماهنگی های به عمل آمده به زودی کلاس مربیگری درجه D و C آسیا در هیئت فوتبال

منطقه 2 برگزار می گردد. لذا علاقمندان می توانند پس از دریافت معرفی نامه از هیئت فوتبال

شهرستان خود ،  جهت ثبت نام تا تاریخ  92/9/10   به دفتر هیئت فوتبال منطقه 2 مازندران 

مراجعه نمایند.